Dernek Üyeliği Suçlaması

9752

Terör Örgütü Üyeliği suçunun unsurları yukarıda açıklanmıştır. Devletin Güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlenmesi AMACI ile kurulan BİR ÖRGÜT ün bulunup bulunmadığı, bu örgüt var ise bu örgütün Silahlı bir Terör Örgütü olup olmadığı yargılamalar sonucunda ortaya çıkacaktır.

Bu aşamada böyle bir silahlı terör örgütünün varlığı ortaya konulmuş değildir. Yapılan yargılamalar sonucunda böyle bir Silahlı Terör Örgütünün varlığına karar verilse dahi, benim Devletin Güvenliği ve Anayasal Düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan, silahlı bir terör örgütüne üyeliğim söz konusu değildir.

Terör Örgütü üyesi kabul edilebilmem için Silahlı Terör Örgütün amacını (İşlediği ve işlemeyi düşündüğü suçları) en başından beri bilerek ve isteyerek ve sürekli birliktelik iradesiyle örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girmiş olmam gereklidir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Bunun yanında iddia olunan Silahlı Terör Örgütü ile her hangi bir organik bağım da bulunmamaktadır. İddia olunan silahlı Terör Örgütünün Eylem ve faaliyetlerine sürekli olarak katılmam gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda her hangi bir iddia da ileri sürülmemiştir. Çeşitli faaliyetlerde bulunma durumum söz konusu olmadığından, eylemlerin yoğunluğu kriterinin de somut olayda uygulanması söz konusu olamaz.

Tarafıma isnad edilen tek eylem; ….. Derneğine üye olmaktır. Üyesi olduğum Deneğin iddia olunan silahlı terör örgütü içinde bulunup bulunmadığı ortaya çıkmış değildir. Söz konusu derneğin İddia olunan silahlı terör örgütü içinde faaliyetinin bulunduğu kanıtlanmış olsa dahi yasal olarak kurulmuş bir derneğe üye olmanın silahlı terör örgütünün amacına hizmet ettiğini düşünmem ve bilmem mümkün değildir.

“Demokratik bir toplum/hukuk/Devlet düzeninde, amaç gayri meşru-araç meşru ifadesini doğrulayan davranışlar meşrudur,  serbesttir; bunlar suç sayılmazlar.

Türk toplumu, hukuku ve hukuku ile biçimlenen Devleti, değiştirilmesi bile teklif edilemeyen  Anayasasının 2. maddesi hükmü gereğince, ” .. demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. ”

Öyleyse, bu hukuk düzeninde, amaç gayri meşru-araç meşru ifadesini sağlayan beşeri davranışlar serbesttir, yasaklanamazlar.” (Prof. Zeki HAFIZOĞULLARI, TCK’ da Örgütlü Suçluluk Makalesi)

Silahlı Terör Örgütünün belli amaçlarını silahlı olarak gerçekleştirme gayesini (özel kastı) bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi gerekir.

Silahlı Terör Örgütünün belli amaçlarını silahlı olarak gerçekleştirme gayesini (özel kastı) bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi bulunmadığı gibi derneğe de bu irade ile üye olmuş değilim. Suç işleme iradem kesinlikle bulunmamaktadır. Bu açıdan suçun manevi unsuru gerçekleşmiş değildir.

Üyesi olduğum Dernek yasal olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren bir dernektir. Derneğin KHK ile Kapatılmasına karar verildiği tarihten sonra söz konusu dernekle bir ilişkim kalmamıştır. Fiilen ve de hukuken de bu tarihten sonra her hangi bir dernek faaliyetinde bulunmam söz konusu olamaz.

Söz konusu derneğin kuruluş amacı derneğin tüzüğünde yazılıdır. Bunun dışında başka bir amacı bulunamaz. Ben de derneğe üye olurken derneğin tüzüğünde yer alan bu amaçlar için derneğe üye oldum. Dernek ve tüzüğü denetimden geçmiş her hangi bir hukuka aykırılık yaptırımı ile karşılaşmamıştır.

Anayasamızın 33. Maddesinde dernek Kurma Özgürlüğü Düzenlenmiştir. Buna göre;

“Madde 33.- (Değişik: 4709 – 3.10.2001 / m.12) Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.”

AİHS’ nin 11. Maddesinde Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü düzenlenmiştir. Buna göre; “1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir.

  1. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.”

Anayasa ve AİHS ile teminat altına alınan dernek kurma ve üye olma özgürlüğü hakkını kullandım, yasal olarak kurulmuş, OHAL KHK ile kapatılana kadar da yasal olarak faaliyetine devam etmekte olan derneğe üye oldum. Derneğin suç faaliyeti içinde bulunduğu tespit edilmiş değildir. Aksi bir durumda Anayasa’ da TMK da düzenlendiği üzere Derneğin faaliyetine son verilmesi gerekirdi. Faaliyetin devam etmesi derneğin yasa dışı veya konusu suç teşkil eden bir faaliyetinin bulunmadığını ortaya koyar. Kaldı ki derneğin yönetim organlarında da yer almış değilim. Sadece dernek üyeliği söz konusudur. Hukuk devletlerinde meşru bir hakkın kullanılmasının konusu asla suç teşkil etmeyecektir.

Açıklanan tüm nedenlerden dolayı; her hangi bir suç işleme amacım bulunmamaktadır, her hangi bir silahlı terör örgütüne üyeliğim de söz konusu değildir. Meşru ve yasal bir hakkı kullanarak … derneğine üye olmaktan başka bir fiilimde yoktur. Dernek üyeliği eylemi suç teşkil etmeyeceği gibi başkaca isnat edilen bir eylem de bulunmamaktadır.

EK: Aktif-Eğitim-Sen Kuruluş Duyurusu