3- Yetkisizlik İtirazı

8129

Hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yetkisiz mahkemelerde ceza davaları açıldığından dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekir. (Bu savunma maddesi sadece hâkim ve Cumhuriyet savcıları için uygundur.)

DAVA YETKİLİ MAHKEMEDE AÇILMAMIŞTIR.

CMK’nın 18/1 Maddesine göre “Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, …. önce bildirir.” Hükmü yer almaktadır. Sayın mahkemece iddianamenin iadesi ve durma taleplerimin kabul edilmemesi halinde dava konusu dosyada yetki konusunun netleştirilmesi gerekmektedir.

2802 Sayılı Yasanın Kovuşturma Başlıklı 2. Bölümünün “Kovuşturma kararı ve ilk soruşturma” Başlıklı 89/1 Maddesinde “Hâkim ve savcılar hakkında görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılığına; Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli hâkim ve savcılar hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.” Hükmü yer almaktadır.

……… Hâkimi olarak görev yapmaktaydım. Anılan yasa hükmünde “ilk soruşturma mercii” tartışmaya açık kapı bırakmayacak şekilde belirtilmiştir. Yasa koyucu açıkça “…İlgilinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi” nin YETKİLİ olduğunu belirtmiştir. (İstanbul) Hâkimi olmam nedeni ile buraya en yakın olan Ağır Ceza Mahkemesi (Bakırköy) Ağır Ceza Mahkemesidir. 2802 Sayılı Yasada “suçun işlendiği yer” den bahsedilmemiştir. Tabii Hâkim ilkesi gereği yetkili mahkeme kamu düzenine ilişkindir. Mahkemeleri bağlar. Bunun yanında Hâkim olarak tarafıma isnat edilen “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu temadi eden suçlardandır. CMK’ nın 12/1 Maddesine göre, Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Dolayısı ile temadi eden suçlarda suçun işlendiği yer şüphelinin-sanığın bulunduğu yerdir. Bu durumda dahi İstanbul Hâkimi olarak, bulunduğum yere en yakın Ağır ceza mahkemesinin (Bakırköy) olması nedeni ile “son soruşturma açılmasının gerekip gerekmediğinin” değerlendirilmesi için davaya bakma görevi (Bakırköy) Ağır Ceza Mahkemesine aittir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, hakkımda isnat edilen “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçu kişisel bir suç değildir. Bu nedenle 2802 Sayılı Yasanın 93. Maddesi hükümleri uygulanmaz.

Mahkemeniz, hakkımdaki davaya bakmaya YETKİLİ değildir. Yetki kamu düzenine ilişkindir. Tarafım ile ilgili dava dosyasının ayrılıp, yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın YETKİLİ VE GÖREVLİ olan (BAKIRKÖY) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ, talebimin gerekçeli olarak karara bağlanmasını talep ederim.