El Konulan-Kayyım Atanan Ticari Şirkette Ortaklığın Bulunması, Terör Örgütü Üyeliği Suçuna Kanıt Olabilir Mi?

2785

Terör Örgütü Üyeliği suçunun unsurları yukarıda açıklanmıştır. Devletin Güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlenmesi AMACI ile kurulan BİR ÖRGÜT ün bulunup bulunmadığı, bu örgüt var ise bu örgütün Silahlı bir Terör Örgütü  olup olmadığı yargılamalar sonucunda ortaya çıkacaktır.

Bu aşamada böyle bir silahlı terör örgütünün varlığı ortaya konulmuş değildir. Yapılan yargılamalar sonucunda böyle bir Silahlı Terör Örgütünün varlığına karar verilse dahi, şahsımın Devletin Güvenliği ve Anayasal Düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan, silahlı bir terör örgütüne üyeliği söz konusu değildir.

Terör Örgütü üyesi kabul edilebilmem için Silahlı Terör Örgütün amacını (İşlediği ve işlemeyi düşündüğü suçları) en başından beri bilerek ve isteyerek ve sürekli birliktelik iradesiyle örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girmiş olmam gereklidir. Böyle bir durum söz konusu değildir.

Bunun yanında iddia olunan Silahlı Terör Örgütü ile her hangi bir organik bağım da bulunmamaktadır. İddia olunan silahlı Terör Örgütünün Eylem ve faaliyetlerine sürekli olarak katılmam gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda her hangi bir iddia da ileri sürülmemiştir. Çeşitli faaliyetlerde bulunmam gibi bir durumum söz konusu olmadığından, eylemlerin yoğunluğunun kriterin de somut olayda uygulanması söz konusu olamaz.

Tarafıma isnat edilen tek eylem; El konulan-Kayyım atanan ….. LTD/A.Ş şirketine ortak olmamdır. Ortağı olduğum şirketin iddia olunan silahlı terör örgütü içinde bulunup bulunmadığı ortaya çıkmış değildir. Bir an için, söz konusu şirketin İddia olunan silahlı terör örgütü içinde bir faaliyetinin bulunduğu kanıtlanmış olsa dahi yasal olarak kurulmuş bir şirkete ortak olmam nedeniyle silahlı terör örgütünün amacına hizmet ettiğimi düşünmem ve bilebilmem mümkün değildir.

“Demokratik bir toplum/hukuk/Devlet düzeninde, amaç gayri meşru-araç meşru ifadesini doğrulayan davranışlar meşrudur,  serbesttir; bunlar suç sayılmazlar.

Türk toplumu, hukuku ve hukuku ile biçimlenen Devleti, değiştirilmesi bile teklif edilemeyen  Anayasasının 2. maddesi hükmü gereğince, ” .. demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. ”

Öyleyse, bu hukuk düzeninde, amaç gayri meşru-araç meşru ifadesini sağlayan beşeri davranışlar serbesttir, yasaklanamazlar.” (Prof. Zeki HAFIZOĞULLARI, TCK’ da Örgütlü Suçluluk Makalesi)

Silahlı Terör Örgütünün belli amaçlarını silahlı olarak gerçekleştirme gayesini (özel kastı) bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi gerekir.

Silahlı Terör Örgütünün belli amaçlarını silahlı olarak gerçekleştirme gayesini (özel kastı) bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi bulunmadığı gibi söz konusu şirkete de bu irade ile ortak olmam söz konusu değildir. Suç işleme iradem bulunmamaktadır. Ticari bir faaliyetin icrası için gelir elde etmek amacı ile şirket ortaklığı mevcuttur. Bu açıdan suçun manevi unsuru gerçekleşmiş değildir.

Ortağı olduğum şirket yasal olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirkete el koyma ve kayyım atanmasına  karar verildiği tarihten sonra söz konusu şirkette aktif bir görevim yoktur. Ortaklık payına da tedbir konulmuştur. Şirketin faaliyetleri atanan yönetim kayyımı tarafından yerine getirilmiştir.

Anayasamızın 48. Maddesinde “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” düzenlenmiştir. Buna göre;

“MADDE 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”

Anayasa ile teminat altına alınan “özel teşebbüs kusma serbestisi” kapsamında, TTK çerçevesinde kurulmuş bir ticari şirkete, ticari faaliyet kapsamında gelir elde etmek amacıyla ortak oldum. Ortağı olduğum şirketin de suç faaliyeti içinde bulunduğu tespit edilmiş değildir.

Aksi bir durumda Anayasa’ da TTK da düzenlendiği üzere söz konusu şirket bir takım yaptırımla karşılabilirdi. Ticaret Siciline kayıtlı şirketin tüm faaliyetleri, yasa gereği tutulması gerekli olan ticari defterleri her türlü denetime açıktır. Yapılan denetimlerde her hangi bir hukuk dışılık tespit edilmiş değildir. Hukuk devletlerinde meşru bir hakkın kullanılmasının konusu asla suç teşkil etmeyecektir.

Açıklanan tüm nedenlerden dolayı; her hangi bir suç işleme amacım bulunmamaktadır, her hangi bir silahlı terör örgütüne üyeliğim de söz konusu değildir. Meşru ve yasal bir hakkı kullanarak ticari gelir elde etmek amacıyla … şirketine ortak oldum. Ticaret Sicilindeki kayıtlar alenidir. Herkese açıktır. Şirketin her türlü faaliyetleri de yasal olarak denetime açıktır. Şirket ortaklığı eylemi meşru bir hakkın kullanımı olduğundan suç teşkil etmeyeceği gibi başkaca isnat edilen bir eylem de bulunmamaktadır.