Haksız tutukluluk nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi

4635

Haksız tutukluluk nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi.doc

 

…………………….AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
DAVALI : Maliye Hazinesi/………….

DAVA KONUSU : Haksız olarak alınan koruma tedbirleri nedeni ile tazminat

AÇIKLAMALAR :

1- ……… suçunu işlediğim iddiası ile gözaltına alındım. Gözaltında …….gün hakim önüne çıkarılmadan kaldım. / Gözaltında …….gün hakim önüne çıkarılmadığım gibi ………..gibi kötü muameleye/muamelelere maruz kaldım. Akabinde mevcutlu olarak Cumhuriyet savcılığına sevk edildim. Cumhuriyet savcılığınca……suçundan tutuklanmaya sevkedildim.

2- Üzerime atılı suçu işlemediğimi, şahsıma isnat edilen suçlamalarla ilgili somut hiç bir delil bulunmadığını, Cumhuriyet savcılığınca, şahsımın suç oluşturacak herhangi bir eylemle ilişkilendirilemediğini, ortada terör suçunu oluşturacak zaman, yer ve kişi bakımından tarafımla ilişkilendirilebilecek bir eylemin bulunmadığını ve bu hususta Cumhuriyet savcılığının niyet okumaktan başka hiç bir somut delil ve eylemi ortaya koymadığını belirtmeme rağmen, vermiş olduğum ifadeler dikkate alınmadan Cumhuriyet savcısının istemi üzerine ………. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandım.

3- Hakkımda … Ceza Mahkemesinde ../…. Esas No ile kamu davası açılması akabinde yapılan yargılama sonucunda suçsuz olduğum anlaşılarak üzerime atılı suçtan beraat ettim. / Suçsuz olduğum anlaşılması üzerine hakkımda dava açılmadan Cumhuriyet başsavcılığınca kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.

4- Gözaltına alınıp tutuklanmadan önce ……kurumunda……..olarak çalışmaktaydım/ ……..isimli işyeri sahibiydim/ ortağıydım. Hürriyetimden yoksun kaldığım ……. gün boyunca çalışamadım/işyerim kapalı kaldı, yaklaşık … TL tutarındaki ürünüm bozuldu/ eşyam zayi oldu. Bu durum … Sulh Hukuk Mahkemesine yaptırdığım tespit ile belgelenmiştir. Bilirkişi raporu ektedir.(Uğramış olduğunuz maddi zararı belgelendirmeniz gerektiğinden ispat edebileceğiniz tüm maddi zararları miktar ve bedeli ile sıralayıp belgesini dilekçeniz ekinde veriniz.)

5-) Ayrıca bu işyerinden günde … TL para kazanmaktaydım. Bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri incelenerek kolayca anlaşılabilir. Bu durumda ……TL kazanç kaybım bulunmaktadır./Hürriyetim kısıtlanmamış olsaydı mesleğim gereği günlük …..Tl kazandığım yevmiyemden yoksun kalmamış olacaktım.

6- Yine, soruşturma ve/veya kovuşturma boyunca masumiyetimi ispatlamak için hukuki yardımından faydalanmak için tutmuş olduğum avukata …..Tl vekalet ücreti ödedim.

7-) Haksız yere tutuklu kaldığım … gün boyunca toplam …TL maddi kaybım bulunmaktadır. Hürriyetimden yoksun kalmam nedeni ile benim ve ailemin çektiği üzüntü sosyokültürel konumum dikkate alındığında telafisi mümkün olmayan zararlara neden olmuştur.

4- Gözaltında …….gün tutuklulukta……gün olmak üzere TOPLAMDA ……gün tutuklu kaldım. Geçte olsa yargılama sırasında (Beraat kararı verilmişse bu seçeneği yazınız)/Cumhuriyet başsavcılığında yapılan soruşturma sonucunda (Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair karar verilmişse bu seçeneği yazınız) gerçekler anlaşılmış, tutuklu kalmamın haksızlığı ortaya çıkmış hakkımda beraat kararı verilmiştir/kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Tutuklu kaldığım süre içinde ………Türk Lirası maddi, duyulan üzüntü ve ……….sosyokültürel durumum karşısında toplum içinde düşmüş olduğum durum göz önüne alınarak ………..,Türk lirası manevi tazminat isteminde bulunmam icap etmiştir.

DELİLLER : Mahkeme kararı, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, tutuklama kararı, vergi levhası, Sulh Hukuk Mahkemesinin Tespit zaptı ve Bilirkişi Raporu, tanıklar, her türlü kanıt.

HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 141-142 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, haksız olarak yakalanıp müteakibinde haksız olarak tutuklanmam nedeniyle uğramış olduğum zarar karışlığı olarak ……., Türk Lirası maddi, …….., Türk Lirası manevi olmak üzere toplam ………..,Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak tarafıma ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.…/…/2018

Adı ve Soyadı

Önemli Not: 1) Bu davalarda harç alınmadığı için manevi tazminat talebini yüksek tutabilirsiniz.

2) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay içinde ve her halde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir” .Üç aylık dava açma süresinin başlaması için davacı hakkında açılan ve beraatla sonuçlanan ceza davasının kesinleştiğinin tebliği zorunludur.