Bölge Adliye Mahkemelerince onanarak kesinleşen 5 yılın altındaki mahkumiyet kararlarına karşı tahliye ve temyiz dilekçesi

1609

……….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DOSYA NO :
HÜKÜMLÜ :
MÜDAFİİ / EŞİ :
KONU : 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29. Maddesi uyarınca TEMYİZ istemi ile tutukluluk halinin gözden geçirilip TAHLİYE kararı verilmesi talebi
AÇIKLAMALAR :
Silahllı Terör örgütü üyeliği/Silahlı Terör Örgütüne Üye olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek Yardım Etme iddiasıyla mahkemenizin yukarıda belirtilen kararı uyarınca halen hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktayım.(veyahut eşim/müvekkilim……. hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır.)
Hükme konu ceza 5 yılın altında kaldığı için Yargıtay incelemesinden geçmeksizin …….Bölge Adliye Mahkemesi kararı uyarınca kesinleşmiş olup 7188 sayılı yasanın 29. Maddesi ile kanuna eklenen CMK’nun 289. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca hakkımda(eşim/müvekkilim hakkında)verilmiş olan mahkumiyet kararı Yargıtay’da temyiz incelemesine tabi olacaktır.
7188 sayılı yasanın 31. Maddesi ile yine CMK’ya eklenen “Geçici Madde-5/f” uyarınca temyiz incelemesi yapılacak olan dosyalardaki tutukluluk değerlendirmesi hükmü veren ilk derece mahkemesince yapılacaktır.
Hakkımda(eşim/müvekkilim hakkında)verilmiş olan mahkumiyet kararı an itibariyle Temyizi kabil bir karar olduğundan öncelikle İstinaf yoluna başvuru dilekçesinde belirtilen itirazlar kapsamında hükme konu yargılama dosyasının Temyiz kanun yolu uygulanmak üzere Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmesini talep ediyorum. …….Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesinin onama kararına karşı Temyiz sebeplerini içerir detaylı Temyiz dilekçesi bilahare tarafımızdan dosyaya sunulacaktır.
Cezaevinde geçirilen süre ve mahkum olunan cezanın infaz süresi nazara alınarak muhtemel bozma kararının işlevsiz kalması ve temyiz sürecinin uzaması halinde telafisi imkansız mağduriyete sebebiyet verileceği açıktır. Kaldı ki kanun gereği 15 gün içinde benzer durumda binlerce dosyanın Yargıtay incelemesine tabi olacağı dikkate alındığında temyiz incelemesinin kayda değer bir süre alacağı aşikardır. Bu sebeplerle halihazırda keşinleştiği için tüm delillerin toplanılmış olması ve karartılacak bir delil bulunmaması nedenleriyle bir an önce tahliye kararı verilmesi hakkaniyete uygun olacaktır.
TALEP: 1- 7188 sayılı yasanın 29. Maddesi yollamasıyla CMK’nun 289/3. Maddesi uyarınca mahkumiyete esas dosyam hakkındaki Temyiz başvurusunun kabulü ile dosyanın Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmesine,
2- 7188 sayılı yasanın 31. Maddesi uyarınca temyiz safahatı, cezaevinde geçirilen süre ve tutukluluk halinin tedbir olması hasebiyle, tedbirin devamı halinde infaz süresini aşabilecek oranda mağduriyet oluşması ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan tüm bu sebepler göz önüne alınarak bi hakkın veyahut uygun görülecek Adli Kontrol tedbir veya tedbirleri dahilinde TAHLİYEYE,
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.

HÜKÜMLÜ
Müdafii/CMK 262 uyarınca EŞİ

Not; Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler vasıtasıyla da bu dilekçeyi verebilirsiniz. Baştan sona okuyup kendinize uyarlamadan imzalamayınız.

Word formatında dosyaya ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Yargı reformu Temyiz Tahliye