Skip to content Skip to footer

Cezaevi Yemek Bedeli Bilgilendirme ve İptali İçin Dilekçe Örnekleri

Sedat Ünal tarafından paylaşılan aşağıdaki bilgiler, ister ADLİ suçlardan isterse SİYASİ suçlardan olsun halen cezaevinde bulunan veya tahliye olan ve ödeme gücü olmayanlar ile vasileri tarafından kullanılabilir.

GENEL BİLGİLENDİRME

➡️Cezaevi yemek bedeli 2548 sayılı yasanın 2. maddesi uyarınca yalnızca ödeme gücü bulunan hükümlülerden istenebilir.

➡️Adalet Bakanlığına bağlı işyurtlarında çalışanlar ile ödeme gücü bulunmayanlardan yiyecek bedelleri alınamaz.

➡️Yiyecek bedelleri cezaevi idaresince 6 ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilebilir.

➡️Mahkûmiyetleri 6 aydan aşağı olan hükümlülere ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta önce düzenlenir.

➡️ Hükümlüler hakkında düzenlenen bordroların hükümlülere tebliği zorunludur.

➡️Yiyecek bedeli hükümlü tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlünün ikametgâh belediyesi veya belediye teşkilatı olmayan yerlerde bağlı bulunduğu kaymakamlık marifetiyle borçlarını ödeme gücü olup olmadıkları araştırılır.

➡️Yapılan araştırma sonucunda ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen hükümlülere ait bordro araştırma tutanaklarıyla birlikte tahsil zamanaşımına kadar saklanmak üzere Cezaevine geri gönderilir.

➡️Hükmün tamamen infaz edildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre geçtikten sonra yiyecek bedeli tahsil zamanaşımına uğrar. (tahsil edilemez)

➡️Yapılan araştırma sonucu ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyen hükümlüye ait bordro 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilmek üzere Malmüdürlüğüne gönderilir.

➡️Malmüdürlüğünce ödenmeyen borçla ilgili olarak 6183 sayılı Kanun uyarınca hükümlünün MERNİS adresine Ödeme Emri gönderilir.

➡️Ödeme Emrinin tebliğine rağmen borç ödenmez ise hükümlünün banka hesaplarına, araç veya gayrimenkullerine haciz işlemi uygulanabilir.

➡️Malmüdürlüğü/Vergi Dairesi tarafından ödeme emri gönderilen yiyecek bedelleri için de tahsilât 6183 sayılı yasaya göre yapılacağı için 6183 sayılı Kanunun 102. maddesi uyarınca kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse yine zamanaşımına uğrayacaktır.

➡️Malmüdürlüklerinin görevi bahse konu yiyecek bedelinin 6183 sayılı yasa kapsamında tahsiline yönelik olup, hükümlünün ödeme gücü olup olmadığı yönünde araştırma yaptırma Malmüdürlüğünün değil 2548 sayılı yasa uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevidir.

➡️Şayet hükümlünün ödeme gücü yoksa buna ilişkin belgeyle birlikte (Fakirlik Belgesi) ikametgâhının bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek durumunu izah etmesi gerekir.

➡️Yiyecek bedeli, ekmek ve gıda maddelerinin o günkü satın alma fiyatı ne ise onun üzerinden hesaplanır. Zam ve faiz işletilmemektedir. Vergi Dairesince gönderilen borca eklenen gecikme zammı 2548 sayılı yasadan değil alacağın tahsili için uygulanan 6183 sayılı yasanın 51. maddesinden kaynaklanmaktadır.

➡️Cezaevi yemek bedelinin tutuklular veya hükümözlüler hakkında da tahakkuk ettirildiğine yönelik yorumlar görüyorum. Tutuklular veya hükmen tutuklular hakkında yemek bedeli tahakkuk ettirilemeyeceğini düşünüyorum!

NELER YAPILABİLİR

1- Hakkında cezaevi yemek bordrosu düzenlenip Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen hükümlü, ödeme gücü bulunmadığını belirterek hakkında yaptırılacak araştırma sonucunda düzenlenecek tutanaklar ile birlikte bordronun tahsil zamanaşımına kadar saklanmak üzere Cezaevine geri gönderilmesini talep edebilir.

Talep Dilekçesi Örneği:

Hükümlü için

Cumhuriyet Başsavcılığı Talep Dilekçesi Örneği.docx – Google Docs

Vasisi için

CBS Talep Dilekçesi Örneği Vasi.docx – Google Docs

2- Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlünün ödeme gücü olup olmadığı hususunda yeterli araştırma yaptırılmadan yiyecek bedeline ilişkin bordro ve eklerinin Malmüdürlüğüne gönderilmesi durumunda hükümlü, yapılan idari işlemin iptali için cezaevinin bulunduğu yer infaz hakimliğine şikayet yoluyla başvurabilir.

Şikayet Dilekçesi Örneği:

İnfaz Hakimliği Şikayet Dilekçesi.docx – Google Docs

3- Malmüdürlüğünün 6183 sayılı Kanun kapsamında ödeme emri tebliğ etmesi üzerine cezaevinde bulunan hükümlünün vasisi veya cezaevinden tahliye edilen hükümlünün kendisi İdare Mahkemesine İptal Davası açabilirler.

Hükümlü Vasisi Tarafından Açılabilecek Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Vasi İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi.docx – Google Docs

Tahliye Olan Hükümlü Tarafından Açılabilecek Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi.docx – Google Docs

Dilekçe Ekleri:
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararı

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı.pdf – Google Drive

SGK Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti Belgesi

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (turkiye.gov.tr) (Kimlik doğrulama işleminden sonra Barkodlu Belge Oluştur sekmesini tıklayıp yazdırabilirsiniz)

4- Tutuklularveya hükümözlüler hakkında cezaevi yemek bedelinin tahakkuk ettirilemeyeceğini düşünüyorum. Bu konuya ilişkin şahsi yorumum ve konuya ilişkin dilekçe örneğini bir sonraki tweette bulabilirsiniz.

 

 

Ayrıca aşağıdaki linkten de Nevra Kadıgil tarafından paylaşılan cezaevi yemek bedeline yönelik gönderilen “ödeme emrine” karşı “idare mahkemesinde” açılacak davaya ilişkin ayrı bir dava dilekçesi örneğini bulabilirsiniz:

Tıklayınız